Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

In 2021 startte de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3). In vergelijking met de eerdere twee periodes, waarin de nadruk lag op het primaire onderwijs, is er nu meer ruimte voor het voortgezet onderwijs. Om te achterhalen welke wensen er zijn en waar de vo-scholen ondersteuning nodig hebben bij hun cultuuronderwijs, gaven de instellingen Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant opdracht tot een behoefteonderzoek. In dit artikel bespreken onderzoekers Karin van Dijk en Imke Donkers de belangrijkste uitkomsten: ‘Door dit onderzoeksproces kregen we meer bewustwording van hoe dingen in de praktijk werken. We voelen veel betrokkenheid bij de vraagstukken van de scholen, maar zien ook de kansen die er liggen’. 

door Renée Schmeetz

 

Drie speerpunten

Elke Cmk-periode richt het beleid zich op andere thema’s. Voor 2021-2024 zijn dat de drie speerpunten kansengelijkheid, curriculumvernieuwing en professionalisering. Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant, medeverantwoordelijk voor de uitvoer van CmK3 in de provincie, vroegen Karin van Dijk, coördinator onderwijs bij Kunstkwartier, trainer in het VO en intermediair voor Geldrop-Mierlo, samen met Imke Donkers, freelance adviseur cultuureducatie voortgezet onderwijs bij Erfgoed Brabant, dit kwalitatieve onderzoek uit te voeren.

Hieronder lichten we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen kort toe. Bekijk de presentatie voor een overzicht van alle conclusies.

Presentatie behoefteonderzoek VO

Drie speerpunten

Cijfers

  • 17 scholen deden mee met het onderzoek
  • Daarvan bevinden zich er 12 in Noord-Brabant en 5 in Zuid-Holland
  • 15 scholen hebben een cultuurcoördinator
  • Van de 17 scholen hebben er 8 een cultuurbeleidsplan
  • 15 van de scholen werken met een intermediair
  • Van de respondenten zijn er 12 kunstvakdocent én cc’er, 3 ckv-docent, 1 vaksectie voorzitter en 1 manager
  • In Noord-Brabant zijn 168 locaties van voortgezet onderwijs scholen
‘Cultuur verruimt het perspectief op jezelf, de ander en de wereld. Het zet ons aan het denken, verbreedt onze blik en verbindt.’ respondent over persoons- en burgerschapsvorming in relatie tot cultuureducatie

Burgerschapsvorming

Binnen het onderwerp ‘curriculumvernieuwing’ zien de deelnemende scholen duidelijke raakvlakken tussen cultuur- en erfgoededucatie en burgerschapsvorming. Van Dijk: ‘Persoonsvorming is enorm belangrijk voor leerlingen in de middelbare schoolleeftijd en daar kan cultuureducatie een grote rol in spelen.’ Donkers vult aan: ‘Burgerschapsonderwijs is verwant aan erfgoededucatie: betekenis geven aan jezelf en je omgeving, kritisch leren denken en kijken vanuit meerdere perspectieven. In de antwoorden van de scholen kwam erfgoededucatie niet vaak terug, dat bevestigt dat het een onderbelicht onderwerp is in het cultuuronderwijs. Hier liggen dus nog kansen.’

‘Ik kan als verbindende factor en bruggenbouwer fungeren uit hoofde van mijn taak als cultuurcoördinator' respondent over samenwerking binnen vakgebieden en samenhang in curriculum

Vakoverstijgend werken

De wens voor vakoverstijgend werken en een doorlopende leerlijn binnen disciplines en niveaus is een tweede belangrijke uitkomst binnen ‘curriculumvernieuwing’. Van Dijk: ‘De vaksecties cultuur hebben een eigen visie, maar die is vaak niet opgenomen in het schoolplan. Daarmee blijven ze een eilandje binnen de school dat moet vechten voor tijd en uren en ontstaat er geen samenhang tussen de verschillende vakken.’ Donkers: ‘Een tool die er binnenkort aankomt is Evi VO. Deze monitor brengt de huidige situatie van cultuureducatie binnen de school in kaart en helpt docenten een stip op de horizon te plaatsen. Evi VO maakt de lijnen binnen school zichtbaar en biedt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met intermediairs en trainers. Zij spelen een cruciale rol bij het binnenhalen van kennis in de school.’

‘Belangrijk is dat ik met nog minder vooroordelen aan het werk ga en het lesmateriaal nog meer gedifferentieerd wordt. Iedere leerling moet kunnen uitblinken in iets, op welk niveau dan ook.’ Respondent over kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid

‘Bij het maken van de vragen over het thema ‘kansengelijkheid’, riepen we de hulp in van een inclusie- en diversiteitsexpert,’ vertelt Van Dijk. ‘Het gesprek met haar was best confronterend, omdat we erachter kwamen hoe eenzijdig we zelf soms naar dit onderwerp kijken. Iedereen heeft onbewust vooroordelen die niet gelijkwaardig zijn, het is goed je daarvan bewust te zijn.’ Door het gesprek met de expert begrepen de onderzoekers ook beter dat in de antwoorden rondom kansengelijkheid het begrip vaak erg algemeen wordt opgevat. Donkers: ‘De aandacht voor kansengelijkheid zit bij scholen vaak in de praktische en financiële uitvoering van culturele activiteiten; ervoor zorgen dat alle leerlingen mee kunnen op een excursie. Maar er zijn veel meer facetten dan de toegang tot cultuur alleen. Zaken als lichamelijke beperkingen, niveau van cognitieve vaardigheden en met name de diversiteit in het cultuuraanbod spelen ook een rol. Er blijkt veel behoefte aan good practices om de uitvoer in de les handen en voeten te kunnen geven.’

‘Ik ben erg geïnteresseerd in werken met externe partners: een school is een te klein ecosysteem. Er valt veel te halen door kennisdeling met anderen, een identiteit bouw je op in samenhang met de rest van de maatschappij.’ Respondent over professionalisering i.s.m. externe partijen

Professionalisering

‘Voor veel vo-scholen is het vinden van een gepaste externe cultuurpartij via een intermediair nog onbekend terrein. Daar lag in de vorige twee CmK-periodes ook geen focus op, maar dat is nu in transitie en daar is nog winst te behalen,’ vertelt Van Dijk. Een aanbeveling is dan ook ondersteuning voor intermediairs bij het benaderen van VO-scholen. Zij kunnen cultuurcoördinatoren en kunstvakdocenten bijvoorbeeld helpen het gesprek met directies aan te gaan over het belang van cultuureducatie als vast onderdeel van het schoolplan.

Zelfde doel

Nu het behoefteonderzoek is afgerond en de eerste conclusies een aanbevelingen zijn geformuleerd, gaan Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant verkennen wat zij kunnen faciliteren voor de scholen. Van Dijk: ‘Uiteindelijk hebben alle betrokkenen, de instellingen, de docenten en de intermediairs, hetzelfde doel voor ogen: dat cultuureducatie bij de leerlingen landt en bijdraagt aan hun culturele bewustzijn, persoons- en burgerschapsvorming. Dat zie ik als onze verantwoordelijkheid.’ Donkers: ‘We praten over feitelijke zaken als beleid en regelingen, maar uiteindelijk gaat het om de jongere en hoe die zich in vol potentieel kan ontwikkelen tot een unieke volwassene. Cultuureducatie gaat niet alleen over hoe verschillend we zijn, maar hoe mooi we met elkaar kunnen groeien, samenzijn en leren. Dat is wat ons als onderzoekers en professionals motiveert.’

Hoe nu verder?

Als Kunstloc Brabant nemen we de onderzoeksresultaten mee bij het verder vormgeven van onze dienstverlening. We richten ons vooral op het ondersteunen van intermediairs en trainers met speciale aandacht voor de context van het voortgezet onderwijs en de gemeentelijke opdracht waarin zij aan het werk zijn. We zullen in juni 2022 een bijeenkomst organiseren voor alle intermediairs en consulenten die werkzaam zijn in het VO en zijn voornemens drie keer per jaar een inspiratie en netwerkbijeenkomst te faciliteren. Ook continueren we het professionaliseren van cultuurcoördinatoren en het samenbrengen van kennis en kunde door middel van de training Cultuur Coördinator. Op donderdag 19 mei 2022 presenteren de eerste deelnemers aan deze training uit Zuid-Holland en Noord-Brabant hun eindproduct.   

voortgezet onderwijs

Cultuureducatie onmisbaar in het middelbaar onderwijs

Cultuurcoördinator Sanne van Bussel en intermediair Aart van Stiphout over cultuureducatie op de middelbare school.

19 maart 2024
Cultuureducatie onmisbaar in het middelbaar onderwijs

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Kunstloc Brabant heeft als doel om komend jaar de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor jongeren (12 tot en met 29 jaar) te vergroten .

16 februari 2024
Kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle Brabantse jongeren

Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Een gesprek tussen Kees de Heer, statenlid van CDA in Noord-Brabant en cultuurcoach Leonie Oomen.

8 februari 2024
Podcast KunstKracht #3 | Cultuureducatie

Cultuureducatie helpt je te ontdekken wie je bent

Cultuurcoördinator Janneke Vanhouten en intermediair Mirte Oostrom vertellen over de kansen die CmK biedt.

3 februari 2024
Cultuureducatie helpt je te ontdekken wie je bent

Monitor cultuureducatie 2024

In 2024 meten we voor de tweede keer de opbrengsten van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 3.

31 januari 2024
Monitor cultuureducatie 2024

Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

Voor CmK4 komt vanuit het Rijk jaarlijks 2 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Noord-Brabant.

19 december 2023
Aanvraag voor nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Brabant gaat van start

‘Je ziet kinderen echt groeien van goed cultuuronderwijs’

Een intermediair cultuureducatie en betrokkenen vertellen over het belang van cultuuronderwijs op scholen.

12 december 2023
‘Je ziet kinderen echt groeien van goed cultuuronderwijs’

Wicked Theaterlessen

Hoe kunnen theaterdocenten hun praktijk doorlopend relevant houden en vernieuwen?

30 oktober 2023
Wicked Theaterlessen

Blog | Hoe betrek je jongeren bij een documentairefestival?

We vroegen Maartje van Roessel een blog te schrijven over hoe ze bij Documentairefestival Beholders jongeren betrekken.

22 september 2023
Blog | Hoe betrek je jongeren bij een documentairefestival?

8 redenen om te investeren in cultuureducatie (en wat zijn de gevolgen als je dat níet doet?)

In dit artikel geven we je acht belangrijke redenen om lokaal te investeren in cultuureducatie

20 september 2023
8 redenen om te investeren in cultuureducatie (en wat zijn de gevolgen als je dat níet doet?)

Cultuureducatie met Kwaliteit 4

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de weg naar CmK4. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.

31 augustus 2023
Cultuureducatie met Kwaliteit 4

Wat is STEAM onderwijs?

Wetenschap, techniek en kunst komen in STEAM onderwijs bij elkaar. Door kunst vakoverstijgend in te zetten wordt het draagvlak voor cultuureducatie vergroot.

26 mei 2023
Wat is STEAM onderwijs?

Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

De monitor Cultuureducatie met Kwaliteit in Brabant laat een solide verankering rondom visie, draagvlak, financiën en opgeleide cultuurcoördinatoren zien.

26 mei 2023
Cultuureducatie is een vanzelfsprekend onderdeel op scholen in Noord-Brabant

Monitor Cultuureducatie 2022

Een onderzoek onder aanbieders, intermediairs en scholen over de voortgang binnen de CmK3-regeling

1 mei 2023
Monitor Cultuureducatie 2022

Financiering voor cultuureducatie in het onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er voor financiering van cultuureducatie binnen het onderwijs?

11 april 2023
Financiering voor cultuureducatie in het onderwijs

Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Jongeren staan onder druk in onze prestatiemaatschappij. Hoe kunnen we kunst en cultuur inzetten voor hun mentale gezondheid?

17 januari 2023
Cultuur voor de mentale gezondheid van jongeren

Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Hoe kan een middelbare school profiteren van opgedane bagage op gebied van cultuureducatie? Met intermediairs en docenten ontwikkelen we werkbladen voor een soepele overgang.

9 december 2022
Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Meetinstrument Evi nu ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Het instrument helpt vo-scholen gericht te werken aan steviger cultuuronderwijs.

7 december 2022
Meetinstrument Evi nu ook beschikbaar voor voortgezet onderwijs

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?

8 november 2022
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Wat is de opbrengst na twee jaar samenwerking op de thema’s professionalisering, curriculumvernieuwing en kansengelijkheid?

17 oktober 2022
Cultuureducatie met Kwaliteit 3 | Impact door samenwerking

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

In het najaar van 2024 start de vierde editie van de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant.

7 juni 2022
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

Hoe maak je van cultuur een vast onderdeel in het onderwijs?

Een training voor cultuurcoördinatoren biedt houvast.

3 juni 2022
Hoe maak je van cultuur een vast onderdeel in het onderwijs?

Curriculumvernieuwing binnen cultuureducatie

Om voor te sorteren op de curriculumvernieuwing willen we tot een gezamenlijke taal komen. Daarom geven we inzicht in de relatie tussen het landelijke curriculum en de twee Brabantse instrumenten: De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast.

11 mei 2022
Curriculumvernieuwing binnen cultuureducatie

Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO

Wat zijn de wensen en waar valt er nog winst te behalen?

15 april 2022
Uitkomsten behoefteonderzoek cultuuronderwijs VO

Tips voor het vormgeven van een leergemeenschap

Hoe geef je leren vorm binnen een netwerk?

11 april 2022
Tips voor het vormgeven van een leergemeenschap

Cultuureducatie en persoonsvorming

Onderzoeksruimte voor kunstvakdocenten, trainers, co-teachers educatoren en cultuurcoordinatoren uit het onderwijs om de verbinding tussen persoonsvorming en de waarden van cultuureducatie te onderzoeken.

8 maart 2022
Cultuureducatie en persoonsvorming

Nieuwe Canons

Professionaliseringstraject naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs

28 februari 2022
Nieuwe Canons

Eerste stappen gezet naar verandering in het voortgezet onderwijs

Cultuurcoördinatoren werken samen met een collega aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs.

31 januari 2022
Eerste stappen gezet naar verandering in het voortgezet onderwijs

Collision

Traject waarin een kunstenaar wordt begeleid om haar talent in te zetten voor de ontwikkeling van een voortgezet onderwijsproject op het gebied van kunst en technologie.

28 december 2021
Collision

Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Door corona staan sectoren op hun kop, dus ook de kunst- en cultuursector. Wat betekent dat voor onderwijs, culturele instellingen en beleidsmakers?

20 december 2021
Kansen voor kunst in het onderwijs in onzekere tijden

Kansengelijkheid en CmK

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen en te zorgen dat er zowel herkenning als verrassing in het aanbod zit,zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.

13 december 2021
Kansengelijkheid en CmK

De kansen van Cultuureducatie met Kwaliteit voor het voortgezet onderwijs

De nieuwe periode van de CmK-regeling biedt vo-scholen financiële ruimte om hun cultuureducatie naar een hoger plan te tillen.

10 december 2021
De kansen van Cultuureducatie met Kwaliteit voor het voortgezet onderwijs

Cultuureducatie en kansengelijkheid

Welke rol kan kunst spelen in het verkleinen van de kansenongelijkheid? En wat kan cultuureducatie daarin betekenen?

9 december 2021
Cultuureducatie en kansengelijkheid

Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

De term 'sociale pijn' bleef na de lezing van Karim Amghar nazingen in het hoofd van Esther Leenders. Ze ging op onderzoek uit.

9 december 2021
Blog | Cultuureducatie als zalf op sociale wonden

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.

10 november 2021
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021
Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021
Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021
Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

20 inspirerende aanvragen om cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren.

29 april 2021
Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

Hoe werk je succesvol samen met het voortgezet onderwijs?

Zet met dit kennisdossier de eerste stappen naar een succesvolle samenwerking met het voortgezet onderwijs.

14 april 2021
Hoe werk je succesvol samen met het voortgezet onderwijs?

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021
Website De Cultuur Loper vernieuwd

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021
7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020
Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Persoonsvorming als aanleiding voor betekenisvolle cultuureducatie.

13 november 2020
Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020
Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Over drempels in onze nieuwe werkelijkheid en een constructieve blik op de toekomst van cultuureducatie.

22 oktober 2020
Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020
Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Kunst op Brabantse scholen: ‘Meer dan een leuk uitje’

Drie intermediairs delen hun ervaringen en goede voorbeelden van kunsteducatie in Brabant.

10 september 2020
Kunst op Brabantse scholen: ‘Meer dan een leuk uitje’

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Lang leve de vragenstellers

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020
Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020
Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

CLICK.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed is onmisbaar in de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis krijgt voor de kinderen in onze provincie?

10 maart 2020
CLICK.

Kunstvakdocenten

Kunstvakdocenten in het voortgezet onderwijs delen online hun kennis, tips, vacatures, oproepen en inspiratie.

2 maart 2020
Kunstvakdocenten

Geef kunst & technologie een plek in het cultuuronderwijs

Hoe zet je kunst & technologie in voor betekenisvol cultuuronderwijs? Ontdek de doorlopende leerlijn kunst & technologie.

23 november 2019
Geef kunst & technologie een plek in het cultuuronderwijs

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019
Scouten van voorstellingen

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019
Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017
'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Cultuureducatie 2.0: een tentoonstelling maak je lekker zelf!

Zet bij elkaar: elf leerlingen als curator van een tentoonstelling.

24 januari 2017
Cultuureducatie 2.0: een tentoonstelling maak je lekker zelf!

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie.

25 november 2016
Netwerk lokale intermediairs

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

21 november 2016
De Cultuur Loper

Ook in het bedrijfsleven zijn narren nodig

'Kunstvakken in het voortgezet onderwijs: wat hebben leerlingen daar nu aan?'

30 augustus 2016
Ook in het bedrijfsleven zijn narren nodig