Kunstloc Brabant heeft als penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2017-2020 de verantwoording over 2019 ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dank aan de medewerking van alle deelnemende partners in de provincie konden wij de gevraagde informatie ook dit jaar op tijd aanreiken. Naast cijfers is het inhoudelijk verslag een vast onderdeel van de jaarlijkse verantwoording. Hierin schetsen we op hoofdlijnen welke stappen gezet zijn om de gevraagde cijfers inhoudelijk te onderbouwen.

Aandacht voor cultuureducatie op 354 scholen

In 2019 namen 47 van de 57 middelgrote en kleinere gemeenten in Brabant deel aan CmK. Dat is ruim 82% van de gemeenten, de vijf grote steden niet meegeteld. In totaal zijn dat 354 scholen, 5981 onderwijsprofessionals en 767 educatiemedewerkers van culturele instellingen. Door hun inzet, kennis en expertise zijn 88.460 leerlingen in aanraking gekomen met kunst en cultuur! Eind 2019 was van alle gemeenten samen een bedrag van € 495.000 nog niet besteed en doorgeschoven naar 2020.

Highlights in 2019

Wat waren de hoogtepunten in 2019? We lichten ze voor je uit: 

Drie speerpunten centraal

In 2019 stonden 3 speerpunten centraal. Met behulp van de publicatie Het Fundament uit 2018 zijn we met deze speerpunten aan de slag gegaan:

  • Vertrouwen in het gedachtegoed van De Cultuur Loper;
  • De focus op school-leraar-leerling en de bewustwording van het doel;
  • De effecten en de rol van de culturele omgeving van het kind.

 

Het traject van De Cultuur Loper bijstellen

Onze adviseurs hebben intermediairs, trainers en cultuurcoördinatoren betrokken bij gewenste aanpassingen van de stappen binnen De Cultuur Loper en de bijbehorende instrumenten. Ook de resultaten van de monitor uit 2018 zijn hierbij meegenomen en in gang gezet. Dit alles om een flexibele toepassing van De Cultuur Loper mogelijk te maken.

 

Kennisdeling

Op lokaal, provinciaal en landelijk niveau vond kennisdeling plaats. De inhoudelijke themabijeenkomsten werden zeer gewaardeerd. Voor veel in Brabant ontwikkelde activiteiten en instrumenten blijkt belangstelling te zijn in het hele land.

 

Scholing

Het aantal scholingsactiviteiten nam, ondanks de werkdruk en beperkte tijd in het onderwijs, in 2019 fors toe nadat dit in 2017 en 2018 sterk achterbleef. Het inzetten op meer co-creatie en coaching-on-the-job door trainers en co-teachers droeg positief bij aan deze groei. Daarnaast is samen met trainers nieuw scholingsaanbod ontwikkeld voor cultuuraanbieders en -professionals.

 

Samenwerking Pabo’s

Er is geïnvesteerd in de samenwerking met de Pabo’s. Zo is Het Cultureel Zelfportret geïntroduceerd en geïmplementeerd. Studenten maken hun eigen culturele ontwikkeling zichtbaar door te werken met het digitale volginstrument. Dit in het kader van hun persoonlijkheidsontwikkeling en als aankomend leraar en cultuuroverdrager. De ambitie is om het instrument in te zetten tijdens de hele duur van de opleiding, om structurele aandacht en verdieping aan de culturele ontwikkeling te geven.

 

Intermediairsfunctie

Van de 47 gemeenten geeft 89% aan dat de intermediairsfunctie is geborgd. In twee gemeenten geldt dit voor de duur van de CmK regeling en in drie gemeenten is de functie nog niet geborgd. 50% van de scholen geeft intermediairs een hoge waardering, 47% geeft een goede/positieve beoordeling aan de intermediairsfunctie.

Lees de hele verantwoording

Wensen voor de toekomst

Naast de successen geven deelnemende partners aan welke wensen zij hebben voor toekomst. Wensen als aandacht voor het betrekken van het voortgezet onderwijs, verbetering van De Cultuur Loper website, flexibiliteit van het traject De Cultuur Loper, scholingsactiviteiten voor cultuuraanbieders en -professionals en blijvende aandacht voor cultuureducatie lezen we terug. Veel van deze wensen staan op de agenda of zijn in gang gezet.

Meer weten over de verantwoording?

Neem contact op met ons.

meer nieuws over cultuureducatie

Ruim 400 Brabantse scholen aan de slag met Evi

Basisscholen versterken, borgen en evalueren hun cultuureducatie met het digitale instrument Evi.

13 september 2021

Open Call Collision

Kunstenaars met expertise technologie gezocht die jongeren wijzer willen maken.

16 augustus 2021

Call | Kunstvakdocenten gezocht voor ontwerponderzoek STEAM-onderwijs

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar ontmoeten en versterken? En hoe deze vakken aan elkaar verbonden kunnen worden?

20 juli 2021

Doorkijkjes in het cultureel bewustzijn van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hoe kun je als cultuurprofessional in je cultuureducatie aansluiten op het cultureel bewustzijn van jongeren?

19 juli 2021

Cultuureducatie als interventie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Het belang van cultuureducatie bij het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

26 mei 2021

Ontmoeten en kennisdelen met lokale intermediairs

Tijdens het NICE overleg informeren we lokale intermediairs over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

6 mei 2021

Meer trainingen cultuureducatie voor Brabants onderwijs

20 inspirerende aanvragen om cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs te professionaliseren.

29 april 2021

Blog | Laat je verleiden door podiumkunsten

Een blog van adviseurs Marja Kemps en Ingrid Ruijgh over de beleving van podiumkunsten voor kinderen en jongeren.

21 april 2021

De waarde van cultuureducatie zichtbaar in Het Cultureel Zelfportret

De culturele groei van leerlingen zichtbaar maken voor de leerling zelf en voor de leraar.

7 april 2021

Blog | Scholen wees brutaal en vraag naar een tentoonstelling

Adviseur Herman Kuypers blogt over kansen voor een breed, origineel, kwalitatief en duurzaam cultuuraanbod in het Brabantse onderwijs.

31 maart 2021

Website De Cultuur Loper vernieuwd

De website biedt lokale intermediairs ondersteuning om samen met scholen hun ambitie voor cultuureducatie te realiseren.

3 maart 2021

Samenhang culturele activiteiten op basisscholen verbeteren met 4x4 vragen

Reflectievragen en inspiratiekaarten geven het onderwijs handvatten om de samenhang tussen culturele activiteiten te verbeteren.

3 maart 2021

7,3 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant.

4 februari 2021

Cultuureducatie als antwoord op identiteitsontwikkeling in de 21e eeuw

Over burgerschap, het vinden van je eigen ‘ik’ en hoe cultuureducatie daarbij kan helpen.

23 november 2020

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

De gezamenlijke aanpak zorgt de komende jaren voor 4,2 miljoen euro voor cultuuronderwijs.

17 november 2020

Financiering en professionalisering cultuureducatie

Opheldering over beschikbare middelen en professionalisering cultuureducatie in het onderwijs.

16 november 2020

Hoe draagt cultuureducatie bij aan persoonsvorming?

Persoonsvorming als aanleiding voor betekenisvolle cultuureducatie.

13 november 2020

Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

9 november 2020

Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Over drempels in onze nieuwe werkelijkheid en een constructieve blik op de toekomst van cultuureducatie.

22 oktober 2020

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020

Na 29 jaar valt het doek voor KunstSelect

Na 29 jaar komt er een einde aan KunstSelect, het kunstmenu waarin Brabantse leerlingen uit het primair onderwijs kennismaakten met kunst.

22 juni 2020

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 met half jaar verlengd

Door het coronavirus zijn geplande activiteiten op scholen niet doorgegaan. Een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget is daarom niet besteed.

3 juni 2020

Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders.

14 mei 2020

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019

Eerste basisschool start met Het Cultureel Zelfportret

Dit schooljaar is basisschool Torenschouw in Oosterhout gestart met Het Cultureel Zelfportret. Daarmee is het de eerste basisschool in Brabant die – vanuit de eigen ambitie – gekozen heeft om te werken met dit online volg- en ontwikkelinstrument.

5 november 2019

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019

Brabant Menu: podiumkunsten bereikbaar voor ieder kind

Stel: je werkt op een basisschool en je wil niets liever dan je leerlingen laten kennismaken met dans, theater en muziek. Waar begin je dan? Om scholen te helpen is Brabant Menu opgericht.

28 maart 2019

Competenties krijgen een persoonlijk gezicht

Docenten en studenten van de minor Muziek van pabo’s Fontys Hogescholen zijn gestart met het Cultureel Zelfportret om de persoonlijke betekenis van het leerproces in beeld te brengen.

21 maart 2019

Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Een collectief van zelfstandig muziekdocenten in 's-Hertogenbosch koor ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. Hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie?

19 november 2018

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018

De Cultuur Loper spreidt vleugels verder uit in Noord-Brabant

Met de deelname van de gemeente Nuenen aan De Cultuur Loper komt het aantal deelnemende gemeentes op 49. Zo is de doelstelling van 45 deelnemende gemeenten in 2020 nu al ruimschoots behaald.

10 september 2018

Ontmoeting met de kunsten

Studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie werden uitgedaagd om via Art Based Learning in het Van Abbemuseum de ontmoeting met de kunsten aan te gaan.

12 juli 2018

Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Het budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 drie euro opgehoogd. Hierdoor kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum gaan.

25 juni 2018

Naar het museum met de Cultuurreporters

De Cultuurreporters gingen voor ons naar museum De Pont in Tilburg. Na afloop maakten ze op school een eigen expositie met echte kunstwerken.

28 februari 2018

De Cultuur Loper in beeld: wat levert het op?

Wat geven scholen hun leerlingen mee op het gebied van cultuureducatie? Uit de data van 2017 is gebleken waar scholen vooral op inzetten.

1 februari 2018

Start van De Cultuurreporters

De waarde van kunst door de ogen van kinderen. Met de eerste editie van De Cultuurreporters onderzoeken we met kinderen van Basisschool de Borne hoe kinderen betekenis geven.

22 november 2017

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017