Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op 16 juni 2023 kondigde staatssecretaris Uslu aan dat er een vervolg komt op Cultuureducatie met Kwaliteit. De nieuwe regeling CmK4 zal lopen van 2025 t/m 2028.

Scholen die deelnemen kunnen investeren in activiteiten die bijdragen aan verankering van cultuureducatie. Ze worden daarin begeleidt door een intermediair, die als bruggenbouwer fungeert tussen de culturele omgeving en de school. 

Op deze pagina houden we gemeenten en intermediairs op de hoogte over alle ontwikkelingen. De informatie is voor het laatst op 15 april 2024 geüpdatet. 

Bekijk hier de regeling CmK4

Aanvragen in Noord-Brabant

Een aanvraag voor CmK4 kan alleen gedaan worden door een provincie, grote regio of gemeentes vanaf 90.000 inwoners. Kunstloc Brabant heeft van de provincie Noord-Brabant opdracht gekregen om als penvoerder een aanvraag te doen voor de kleine- en middelgrote gemeentes. Enkele grote gemeentes en Erfgoed Brabant sluiten zich hierbij aan.

Andere grote steden schrijven een eigen aanvraag. Inhoudelijk is er in Brabant wel samenwerking tussen alle penvoerders op overkoepelende thema's.

Tijdspad provinciale aanvraag

Tijdspad provinciale aanvraag

 • 1 december 2023: De definitieve regeling is gepubliceerd en opengesteld 
 • januari - maart 2024: Er worden intentieverklaringen opgevraagd bij de gemeentes (deadline 1 maart)
 • januari - maart 2024: Inhoudelijke werksessies met belanghebbenden (29 januari, 22 februari en 25 maart)
 • maart t/m mei 2024: Schrijven van de aanvraag 
 • 1 juni 2024: Indienen Brabantse aanvraag bij FCP
 • uiterlijk 1 november 2024: Bericht over toekenning vanuit FCP
 • nov-dec 2024: Sluiten van participatieovereenkomsten met gemeentes voor definitieve deelname
 • 1 januari 2025: Startdatum CmK4

Matchingsregeling

De nieuwe CmK-regeling is, net als eerdere periodes, een matchingsregeling. Het Rijk stelt een bedrag van €0,85 per inwoner beschikbaar. Aan de provincie wordt gevraagd om ook dit bedrag in te leggen. Net als in voorgaande perioden vraagt de provincie aan gemeenten – met minder dan 90.000 inwoners – of zij willen deelnemen aan deze regeling en het beschikbare bedrag geheel of gedeeltelijk willen matchen. 

Het maximale bedrag dat een gemeente in kan leggen is €0,85 per inwoner. 

Het minimale bedrag is €0,61 per inwoner. 

Daarbij geldt dat het bedrag dat je als gemeente inlegt, je ook gematcht krijgt. De gemeentelijke investering mag niet afkomstig zijn uit de reguliere onderwijsbekostiging en/of verbonden zijn met de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. 

8 redenen om te investeren in cultuureducatie

Waarom is het matchingsbedrag verhoogd?

Het Rijk heeft het maximale matchingsbedrag voor CmK4 opgehoogd van €0,79 naar €0,85: een stijging van €0,06 ten opzichte van voorgaande periode. In Brabant volgen wij deze verhoging. Wij willen kleine en middelgrote gemeenten echter nog altijd de mogelijkheid bieden om voor een lager matchingsbedrag mee te doen. Hiermee zijn zowel het minimale als maximale matchingsbedrag verhoogd met €0,06. Dit is respectievelijk een indexering van  8 – 11 %. 

De verhoging is toegepast om verschillende redenen: 

 1. In de periode 2025 – 2028 worden er landelijk nieuwe kerndoelen op het gebied van kunst & cultuur geïntroduceerd in het onderwijs. Om dit nieuwe curriculum te implementeren op de scholen is extra ureninzet van de intermediair noodzakelijk. 
 2. Inflatie heeft de afgelopen jaren gezorgd voor loon- en prijsstijgingen. Indien de bedragen niet opgehoogd worden, ontstaat er krimpflatie: er kan minder gedaan worden voor hetzelfde geld. Dit zorgt voor verschraling van de ondersteuning en het culturele aanbod op de scholen. 
 3. Een hoger matchingsbedrag zorgt voor meer ruimte voor intermediairs om te participeren in regionale en provinciale netwerken ten behoeve van kennisdeling. Dankzij deze kennisdeling hoeft niet in elke gemeente het wiel opnieuw te worden uitgevonden wat ten gunste komt van de efficiëntie en expertise van de lokale intermediair en de ontwikkelingen op de scholen. 
 4. Wij onderschrijven de Fair Practice Code. Deze code heeft als doel eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening te houden. Met als gevolg een sterke culturele sector. Daarom streven we naar eerlijke vergoeding. 
Intentieverklaring

Intentieverklaring

Wanneer er door Kunstloc een aanvraag gedaan wordt bij het FCP, is het verplicht om intentieverklaringen bij te voegen om te laten zien hoeveel gemeentes er waarschijnlijk meedoen. Daarom worden er bij alle kleine- en middelgrote gemeentes intentieverklaringen opgevraagd. Deze zijn nog niet bindend, dat komt pas als de Brabantse aanvraag CmK4 wordt goedgekeurd door het FCP. 

In de intentieverklaring geef je aan dat je als gemeente voornemens bent om deel te nemen aan CmK4 en voor welk matchingsbedrag. Stem met je wethouder cultuur en/of educatie af door wie de intentieverklaring binnen de gemeente ondertekend moet worden. In de periode januari t/m maart 2024 heeft Kunstloc intentieverklaringen opgevraagd bij gemeenten. Vijftig Brabantse gemeenten hebben een intentieverklaring gegeven. Namens hen zal Kunstloc de aanvraag CmK4 schrijven en indienen bij het FCP. 

Cultuureducatie voor alle Brabantse leerlingen? Daarom!

Wat kun je nu al doen ter voorbereiding op CmK4?

Intentieverklaring 

Bereid het ondertekenen van de intentieverklaring voor en denk na welk matchingsbedrag jullie als gemeente voornemens zijn om te hanteren. Bekijk of er voldoende uren zijn om de scholen te begeleiden.  

Draagvlak 

Het is zinvol om met scholen en culturele aanbieders in beeld te krijgen wat er al is bereikt. Dat kan gaan om kwantitatieve data zoals deelnamecijfers aan activiteiten, maar ook over kwalitatieve gegevens zoals bijvoorbeeld een vergroot draagvlak voor cultuureducatie in een schoolteam. Daarnaast is het goed om te inventariseren welke wensen er bij hen liggen, ook in relatie tot de nieuwe kerndoelen. 

Als intermediair en verantwoordelijk ambtenaar kun je - met de wethouder - overleggen hoe de informatie bij het college terecht moet komen. Daarbij kun je overwegen een persbericht te maken over wat CmK in jouw gemeente heeft opgeleverd en/of dit kort presenteren op relevante bijeenkomsten. 

Dit helpt om draagvlak te creëren voor cultuureducatie op korte én lange termijn.